Municipis

Pla d’Acció i Orientacions per a les Assembleas Territorials

D’acord amb els objectius establerts per la Conferència i amb els establerts pel
Pla d’Acció del Secretariat, aprovat en el plenari del dia 15 d’octubre de 2011,
en aquesta etapa, les assemblees ja constituïdes han de basar el seu treball en
els objectius prioritaris per aquesta fase, i que són:a) Créixer.b) Fer conèixer el nostre projecte a tots els independentistes del seu àmbit
territorial.c) Debatre les ponències generals de l’etapa constituent.

d) Organitzar actes de presentació de l’ANC per fer expansió i creixement.

Així mateix, es poden ja iniciar també les accions següents:

e) Demanar una entrevista amb tots els grups municipals presents a
l’ajuntament i a tots els que van concórrer a les passades eleccions,
encara que no traguessin representació, per tal de presentar-los i fer-los
conèixer el nostre projecte i aprofitar per demanar-los que presentin
una moció conjunta per adherir-se a l’associació de Municipis per la
independència.

f) Entrar en contacte amb els membres de les Juntes de les entitats locals
per informar i presentar l’ANC, demanar el suport oficial (1) de l’entitat
a l’ANC, acordar sistemes de difusió d’informació i/o fer una acte de
presentació adreçat als socis de l’entitat per tal que s’hi adhereixin i
aprofitar per explicar-lis i convidar-los a participar en la organització de
la Marxa per la Independència, incorporant-se a la comissió
organitzadora creada en el sí de cada Assemblea local de l’ANC.

g) Fer arribar, a tots els grups municipals, el text de la moció (2) que han
fet servir la majoria de municipis que ja han aprovat integrar-se a la
nova associació perquè ho presentin conjuntament al primer ple
municipal que celebrin, tot demanant que, a més dels grups municipals
que s’hi adhereixin, també es faci constar en la presentació de la moció
que també hi donen suport l’assemblea local de l’ANC, els grups polítics
no presents en el ple municipal i les entitats i associacions que s’hi
vulguin adherir.

Per aconseguir-los caldrà que s’organitzin i es dotin de l’estructura
organitzativa que considerin més adequada. Per a facilitar els objectius i
tasques de les assemblees, la comissió de dinamització elaborarà, a partir del
Pla d’Acció del Secretariat, unes orientacions que estableixin les línies generals
d’actuació de les assemblees territorials i que cada AT podrà adaptar i
desenvolupar d’acord amb la seva dinàmica i característiques.

(1) S’adjunta un model de full d’adhesió de l’entitat a l’ANC.
(2) S’adjunten dos models de moció per a presentar al ple municipal. Una correspon a
la que va ser aprovada a Vic i l’altre inclou un punt que han incorporat altres
municipis.

Assemblea Nacional Catalana
FULL d’ADHESIÓ d’ ENTITATS
L’entitat …………………………………………………………………………………………..
de ……………………………………………………………………………………………….
amb número de C.I.F. …………………………………….. i en la seva representació el
Sr./Sra. ………………………………………………………………………………. en qualitat de
…………………………………………………………………………………………………
Manifesta que amb data ………………………. hem pres l’acord d’acceptar i fer
nostres els objectius expressats en la Declaració Fundacional de la
Conferència Nacional per l’Estat propi celebrada a Barcelona el 30 d’abril del
2011 i, per tant, donem el nostre suport a l’Assemblea Nacional Catalana.
Signat:
A ……………………………………………………, ……. de …………………………. del 201….
Contacte amb l’entitat/associació…………………………………………………
Persona de contacte ………………………………………………………………….
Telèfons …………………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………..
Contacte amb l’ASSSEMBLEA NACIONAL CATALANA:
www.assemblea.cat
Correu-e: secretariat@assemblea.cat / info@assemblea.cat
Telèfon i fax: 93 218 66 57 (matins feiners) / 93 415 81 57 Fax

ANNEX 2 a-.

Com a conseqü.ncia de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralmente “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüesti. aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996, s’acorda:

Primer. Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de XXXXXXXX de concórrer a
l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.

Tercer. Designar el senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en
l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució
expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.

Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.

Cinquè. Penjar del balcó de l’Ajuntament una senyera estelada fins que Catalunya
esdevingui un nou Estat d’Europa, com a recordatori permanent del treball que, tots plegats, ciutadans i institucions, hem de fer per aconseguir-ho.

ANNEX 2 b-.

Com a conseqü.ncia de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralmente “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüesti. aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996, s’acorda:

Primer. Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de XXXXXXXX de concórrer a
l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer. Designar el senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en
l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució
expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.
Cinquè. Penjar del balcó de l’Ajuntament una senyera estelada fins que Catalunya
esdevingui un nou Estat d’Europa, com a recordatori permanent del treball que, tots plegats, ciutadans i institucions, hem de fer per aconseguir-ho.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *